โครงการพัฒนาครูของครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการสร้างความรับรู้และความเข้าใจ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

เลขาธิการคุรุสภา ในโครงการพัฒนาครูของครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการสร้างความรับรู้และความเข้าใจ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247026

Translate »