งานวิชาศึกษาทั่วไป
general education

จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

งานวิชาศึกษาทั่วไป

พันธกิจ

  • 1.พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการโดยเน้นกิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มี

  • 2.พัฒนาผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์งานวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยชุมชน เน้นการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

  • 3.ส่งเสริมการบริการวิชาการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน

  • 4.ส่งเสริมสนับสนุน การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

  • 5.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆกับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ

ติดต่อ

งานวิชาศึกษาทั่วไป

ชั้น 10 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

02-9093020

เว็บไซต์

http://ge.vru.ac.th/

E-mail

ge.vru@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246846

Translate »