ปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 1/2564

ปีการศึกษา 1/2564

  1. เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
  2. ผู้สมัครแนบวุฒิการศึกษาในระบบรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดเรียนได้ ในระบบรับสมัคร วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
  4. ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ในระบบรับสมัคร วันที่ 21 - 26 พฤษภาคม 2564
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) ในระบบรับสมัคร วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
  6. ชำระเงินลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัย 1 – 15 มิถุนายน 2564
  7. ปฐมนิเทศ วันที่ 20 มิถุนายน 2564
  8. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 26 มิถุนายน 2564

สมัครเรียน »

 

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th

facebook ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย www.facebook/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 2/2564

ปีการศึกษา 2/2564

 

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th

facebook ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย www.facebook/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

สาขาที่เปิดสอน เสาร์-อาทิตย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) (ศศ.บ.)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน) (ศศ.บ.)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) (ศศ.บ.)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - นิติศาสตร์ (น.บ.)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ศิลปะการแสดง (ศป.บ.)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - รัฐศาสตร์ (ร.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ(ต่อเนื่อง) (วท.บ.)


คณะเทคโนโลยีการเกษตร - เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.)


คณะเทคโนโลยีการเกษตร - เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.)


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) (อส.บ.)


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (วศ.บ.)


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)


คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)


คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการทั่วไป (บธ.บ)


คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (บธ.บ)


คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ)


คณะวิทยาการจัดการ - การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด (บธ.บ)


คณะวิทยาการจัดการ - การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ)


คณะวิทยาการจัดการ - การบัญชี (บช.บ.)


คณะวิทยาการจัดการ - ธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ)


คณะวิทยาการจัดการ - นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)


คณะสาธารณสุขศาสตร์ - สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)


คณะสาธารณสุขศาสตร์ - การจัดการสถานพยาบาล (ส.บ.)


คณะสาธารณสุขศาสตร์ - อนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)


คณะสาธารณสุขศาสตร์ - สุขภาพและความงาม (วท.บ.)


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว - เกษตรศาสตร์ (เรียนที่สระแก้ว) (วท.บ.)


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว - รัฐประศาสนศาสตร์ (เรียนที่สระแก้ว) (รป.บ.)


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว - การจัดการทั่วไป (เรียนที่สระแก้ว) (บธ.บ.)

 

สมัครเรียน »

 

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th

facebook ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย www.facebook/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th​

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1064879

Translate »