ปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 1/2564

ปีการศึกษา 1/2564

  1. เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
  2. ผู้สมัครแนบวุฒิการศึกษาในระบบรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดเรียนได้ ในระบบรับสมัคร วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
  4. ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ในระบบรับสมัคร วันที่ 21 – 26 พฤษภาคม 2564
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) ในระบบรับสมัคร วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
  6. ชำระเงินลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัย 1 – 15 มิถุนายน 2564
  7. ปฐมนิเทศ วันที่ 20 มิถุนายน 2564
  8. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 26 มิถุนายน 2564

สมัครเรียน »

 

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th

facebook ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย www.facebook/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 2/2564

ปีการศึกษา 2/2564

 

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th

facebook ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย www.facebook/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

สาขาที่เปิดสอน เสาร์-อาทิตย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) (ศศ.บ.)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน) (ศศ.บ.)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) (ศศ.บ.)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – นิติศาสตร์ (น.บ.)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – ศิลปะการแสดง (ศป.บ.)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – รัฐศาสตร์ (ร.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ(ต่อเนื่อง) (วท.บ.)


คณะเทคโนโลยีการเกษตร – เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.)


คณะเทคโนโลยีการเกษตร – เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.)


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) (อส.บ.)


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (วศ.บ.)


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)


คณะวิทยาการจัดการ – การจัดการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)


คณะวิทยาการจัดการ – การจัดการทั่วไป (บธ.บ)


คณะวิทยาการจัดการ – การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (บธ.บ)


คณะวิทยาการจัดการ – การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ)


คณะวิทยาการจัดการ – การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด (บธ.บ)


คณะวิทยาการจัดการ – การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ)


คณะวิทยาการจัดการ – การบัญชี (บช.บ.)


คณะวิทยาการจัดการ – ธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ)


คณะวิทยาการจัดการ – นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)


คณะสาธารณสุขศาสตร์ – สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)


คณะสาธารณสุขศาสตร์ – การจัดการสถานพยาบาล (ส.บ.)


คณะสาธารณสุขศาสตร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)


คณะสาธารณสุขศาสตร์ – สุขภาพและความงาม (วท.บ.)


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว – เกษตรศาสตร์ (เรียนที่สระแก้ว) (วท.บ.)


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว – รัฐประศาสนศาสตร์ (เรียนที่สระแก้ว) (รป.บ.)


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว – การจัดการทั่วไป (เรียนที่สระแก้ว) (บธ.บ.)

 

สมัครเรียน »

 

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th

facebook ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย www.facebook/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th​

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226199

Translate »