ปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์

รอบที่ 1 Portfolio

ปีการศึกษา 2564

 

 1. รับสมัคร 1 ก.ย. 63 – 30 ม.ค. 64 http://ent.vru.ac.th
 2. ชำระเงินค่าสมัคร 1 ก.ย. 63 – 31 ม.ค. 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 3. ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5 ก.พ. 64http://ent.vru.ac.th
 4. สอบสัมภาษณ์ 10 ก.พ. 64 มหาวิทยาลัย
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 17 ก.พ. 64 http://ent.vru.ac.th
 6. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เข้าศึกษา 22 – 23 ก.พ.64 https://www.mytcas.com/
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 ก.พ. 64 http://ent.vru.ac.th
 8. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1 – 10 มี.ค. 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 9. ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 – 10 มิ.ย 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 10. รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 14 มิถุนายน 2564 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
 11. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 15 – 18 มิถุนายน 2564

สมัครเรียน »

 

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th

facebook ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย www.facebook/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รอบที่ 2 โควตา

ปีการศึกษา 2564

 

 1. รับสมัคร 8 ก.พ. – 30 มี.ค. 64 http://ent.vru.ac.th
 2. ชำระเงินค่าสมัคร 8 ก.พ. – 31 มี.ค. 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 3. ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 เม.ย. 63 http://ent.vru.ac.th
 4. สอบสัมภาษณ์ 3 พ.ค. 64 มหาวิทยาลัย
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8 พ.ค. 64 http://ent.vru.ac.th
 6. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เข้าศึกษา 10 – 11 พ.ค.64 https://www.mytcas.com/
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พ.ค. 64 http://ent.vru.ac.th
 8. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 – 31 พ.ค. 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 9. ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 – 10 มิ.ย. 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 10. รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 14 มิถุนายน 2564 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
 11. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 15 – 18 มิถุนายน 2564

 

สมัครเรียน »

 

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th

facebook ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย www.facebook/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รอบที่ 3 Admissionn (TCAS)

ปีการศึกษา 2564

 

 1. รับสมัคร 7 – 15 พ.ค. 64 https://www.mytcas.com/
 2. ชำระเงินค่าสมัคร 7 – 15 พ.ค. 64 ตามที่ ทปอ.กำหนด
 3. ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 พ.ค. 64 ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 https://www.mytcas.com/
 4. สอบสัมภาษณ์ 4 มิ.ย. 64
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 มิ.ย. 64 ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 https://www.mytcas.com/
 6. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เข้าศึกษา 26-27 พฤศภาคม 64 ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 มิ.ย. 64 http://ent.vru.ac.th
 8. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 11 – 14 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัย
 9. ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 11- 14 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัย
 10. รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 14 มิถุนายน 2564 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
 11. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 15 – 18 มิถุนายน 2564

 

สมัครเรียน »

 

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th

facebook ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย www.facebook/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รอบที่ 4 Admissionn (TCAS)

ปีการศึกษา 2564

 1. รับสมัคร 7 – 15 พ.ค. 64 https://www.mytcas.com/
 2. ชำระเงินค่าสมัคร 7 – 15 พ.ค. 64 ตามที่ ทปอ.กำหนด
 3. ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 พ.ค. 64 ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 https://www.mytcas.com/
 4. สอบสัมภาษณ์ 4 มิ.ย. 64
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 มิ.ย. 64 ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 https://www.mytcas.com/
 6. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เข้าศึกษา 26-27 พฤศภาคม 64 ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 มิ.ย. 64 http://ent.vru.ac.th
 8. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 11 – 14 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัย
 9. ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 11- 14 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัย
 10. รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 14 มิถุนายน 2564 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
 11. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 15 – 18 มิถุนายน 2564

 

สมัครเรียน »

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th

facebook ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย www.facebook/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

คุณสมบัติผู้สมัครปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์

ปีการศึกษา 2564

ลำดับ

รายการ

ไฟล์/PDF

1

คุณสมบัติผู้สมัคร รอบ 1 Portfolio

 Open

2

คุณสมบัติผู้สมัคร รอบ 2 Quota

 Open

3

คุณสมบัติผู้สมัคร รอบ 3 Admission 1

 Open

4

คุณสมบัติผู้สมัคร รอบ 3 Admission 2

 Open

สมัครเรียน »

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th

facebook ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย www.facebook/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th​

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226370

Translate »