คณะสาธารณสุขศาสตร์
Faculty of Public Health

Let’s take the first step together and help you win your case.
We are here every step of the way.
จำนวนหลักสูตรสาขาวิชา
+ 0
จำนวนนักศึกษา
0
จำนวนสายวิชาการ
0
จำนวนสายสนับสนุน
0 %

สาธารณสุขศาสตร์

พันธกิจ

ภารกิจที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์และบริการวิชาการแก่สังคม

ภารกิจที่ 2 กิจการนักศึกษา

ภารกิจที่ 3  ทุน สวัสดิการ ระเบียบวินัยศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ภารกิจที่ 4  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภารกิจที่ 5  ศูนย์บริการและวิชาการสาธารณสุข

ติดต่อคณะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

02-5290674  ต่อ 606-607 

 

เว็บไซต์

http://ph.vru.ac.th/index.html

Facebook

https://www.facebook.com/VRUPH/

E-mail

ph@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227055

Translate »