คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Management

Let’s take the first step together and help you win your case.
We are here every step of the way.
จำนวนหลักสูตรสาขาวิชา
+ 0
จำนวนนักศึกษา
0
จำนวนสายวิชาการ
0
จำนวนสายสนับสนุน
0 %

วิทยาการจัดการ

พันธกิจ

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการ บูรณาการกับการทำงาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)


2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ


3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน


4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่อาเซียน

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7

เบอร์แฟกซ์

0-2529-3847

เว็บไซต์

http://fms.vru.ac.th/index.php

Facebook

https://www.facebook.com/Fmsvalaya/

E-mail

management@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226162

Translate »