คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology

จำนวนหลักสูตรสาขาวิชา
+ 0
จำนวนศึกษา
0
จำนวนสายวิชาการ
0
จำนวนสายสนับสนุน
0 %

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการของสังคม

2. พัฒนางานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ความเป็นเลิศของงานวิชาการความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี และภูมิปัญญาให้เป็นที่ยอมรับของระดับชาติและนานาชาติ

3. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม

4. ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ของชุมชน และสังคม

5. การบริหารจัดการองค์กร ด้วยหลักการบริหารราชการที่ดี

ติดต่อคณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

02-529-3829

เบอร์แฟกซ์

02-529-3099 ต่อ 13

เว็บไซต์

http://itec.vru.ac.th/

Facebook

https://www.facebook.com/itec.vru.page

E-mail

industrial@vru.ac.th

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCJWQ8mg07fC8l9yoQnbU32g

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226160

Translate »