มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanities & Social Sciences

  • เป็นคณะชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
+ 0
จำนวนหลักสูตรสาขาวิชา
+ 0
จำนวนนักศึกษา
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายสนับสนุน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พันธกิจ

    1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
    2. พัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่น
    3. ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
    4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
    5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เกื้อกูลการเรียนรู้ และเสริมประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อการพัฒนาคณะอย่างยั่งยืน

ติดต่อคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

02 529 3914

เว็บไซต์

http://huso.vru.ac.th/index.php

Facebook

https://www.facebook.com/husovru/

E-mail

huso@vru.ac.th

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCKPhUsTH4TIx7dQL06xCs6Q/videos

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225300

Translate »