คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanities and Social Sciences

Let’s take the first step together and help you win your case.
We are here every step of the way.
+ 0
Court Appearances
0
Happy Clients
0
Attorneys
0 %
Case Wins

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อ ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนะนำ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นชุมชนวิชาการที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตให้เก่งและเป็นคนดี เป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่พร้อมสู่สากล ตามศาสตร์แห่งพระราชา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยฯ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์

แนะนำ

ผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดี

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

คณบดี

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

E-mail

huso@vru.ac.th

E-mail

huso@vru.ac.th

ติดต่อคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

097-0168477

เว็บไซต์

http://huso.vru.ac.th/board.php

Facebook

https://www.facebook.com/husovru

E-mail

huso@vru.ac.th

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCKPhUsTH4TIx7dQL06xCs6Q

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225683

Translate »