คณะครุศาสตร์
Faculty of Education

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

+ 0
จำนวนหลักสูตรสาขาวิชา
+ 0
จำนวนนักศึกษา
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายสนับสนุน

ครุศาสตร์

พันธกิจ

  •    1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

  •         2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งของท้องถิ่น

 

  •         3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

 

  •         4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม

 

          5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะครุศาสตร์อย่างยั่งยืน

 

ติดต่อคณะ

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

02-529-3099,02-529-4165

เบอร์แฟกซ์

02-529-3099 ต่อ 13

เว็บไซต์

http://edu.vru.ac.th/main/

Facebook

https://www.facebook.com/edu.vru.ac.th/

Youtube

www.youtube.com/channel/UCe_XSDNqHYQ9ljzDK_I_dRw/featured

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223301

Translate »