คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Faculty of Agricultural Technology

เป็นต้นแบบด้านเกษตรกึ่งเมือง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้กับชุมชนท้องถิ่น มุ่งวิจัยและสร้างนวัตกรรม ตลอดทั้งให้บริการวิชาการที่เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

จำนวนหลักสูตรสาขาวิชา
+ 0
จำนวนนักศึกษา
0
จำนวนสายวิชาการ
0
จำนวนสายสนับสนุน
0

เทคโนโลยีการเกษตร

พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


2. การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
3. การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร แก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต


4. การทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ติดต่อคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

025293002

เว็บไซต์

http://agri.vru.ac.th/th/

Facebook

https://www.facebook.com/AgriVRU/

E-mail

agriculture@vru.ac.th

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCEDsGDmH-o4qtps-thaMgqg/videos

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226140

Translate »