คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.จรัญพัฒน์ ภูวนันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.เดือน คำดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศานิตย์ นาคสุขศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดี
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
รองอธิการบดี
ผศ.ดร.เจษฏา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี
ผศ.ปิยะ สงวนสิน
รองอธิการบดี
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
รองอธิการบดี

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1065008

Translate »