นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานอธิการบดี

E-mail: nitiwadee@vru.ac.th

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

ผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

E-mail: sasithorn@vru.ac.th

ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail: taksina@vru.ac.th

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ

ผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้

E-mail: sekporn@vru.ac.th

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง

ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Email : research@vru.ac.th

อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว

E-mail: chaiwut@vru.ac.th

ดร.นารี คูหาเรืองรอง

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิต

E-mail: aree@vru.ac.th

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข

ผู้อำนวยการกองกลาง

E-mail: nitiwadee@vru.ac.th

นางนงลักษณ์ สมณะ

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

E-mail: nongluk@vru.ac.th

อ.จิราภรณ์ ทองทวี

หัวหน้างานศูนย์ภาษา

E-mail: chiraporn@vru.ac.th

อ.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์

หัวหน้างาน

มรภ.วไลยอลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร

E-mail: tannicha@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223251

Translate »