โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
Valaya Alongkorn Rajabhat University Demonstration School

  • โรงเรียนที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นของผู้ปกครองในพื้นที่ ที่มีผลงานประจักษ์ด้านการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับศตวรรษที่ 21 มีความสำนึกในความเป็นพลเมืองดี และพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
จำนวนหลักสูตรสาขาวิชา
+ 0
จำนวนนักเรียน
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายสนับสนุน
+ 0

โรงเรียนสาธิต

พันธกิจ

    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมให้ชัดเจนสื่อสารระบบการบริหารจัดการให้เข้าใจตรงกันให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ด้านการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับศตวรรษที่ 21 มีความสำนึกในความเป็นพลเมืองดีและพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
    2. พัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานหลักสูตรโดยเน้นแนวคิดแบบ Active Learning และการสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 การปลูกคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมและการตระหนักในเป้าหมายชีวิตและการเห็นคุณค่าแห่งอาชีพ
    3. นิเทศการเรียนการสอนแบบ Coaching and Mentoring ให้เกิดชุมชนวิชาชีพครูและเครือข่าย
    4. ผลิตนักเรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมและการตระหนักในเป้าหมายชีวิตและการเห็นคุณค่าแห่งอาชีพมีความรอบรู้ในความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร มีทักษะพื้นฐานสำหรับศตวรรษที่ 21

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

โทร. 02-529-0864

โทรสาร. 02-529-0864

เว็บไซต์

https://satitvru.ac.th/

Facebook

https://www.facebook.com/satitvalaya/

E-mail

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UC8XdUdhQvQO2oPNYT79v5ug/videos

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246849

Translate »