ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

คณะวิทยาการจัดการ

E-mail: praphunphong@vru.ac.th

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-mail: pannraphat@vru.ac.th

ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

E-mail: songpoltanarit@vru.ac.th

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

E-mail: pisak@vru.ac.th

ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล

คณะครุศาสตร์

E-mail: angkana@vru.ac.th

ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

E-mail: aree.sa@vru.ac.th

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

E-mail: benchalak@vru.ac.th

รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล

บัณฑิตวิทยาลัย

E-mail: -

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

E-mail: nisa@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223300

Translate »