งานศิลปวัฒนธรรม
cultural arts

จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

งานศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ

  • 1. อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

  • 2. สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ

  • 3. พัฒนาหอวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ

  • 4. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อ

งานศิลปวัฒนธรรม

งานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

02 9091752 เบอร์ภายใน 132

เว็บไซต์

http://culture.vru.ac.th/

E-mail

arts@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246767

Translate »