วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
College of Management Innovation

    
+ 0
จำนวนหลักสูตรสาขาวิชา
0
จำนวนนักศึกษา
0
จำนวนสายวิชาการ
0 %
จำนวนสายสนับสนุน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

พันธกิจ

1. สร้างวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในสังคมวิชาการและองค์การการบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


2.ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งมีมาตรฐานการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม


3.ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชุมชน ประชาคม ทั้งในท้องถิ่น ในประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง


4.ให้บริการทางวิชาการ คำปรึกษา และเทคโนโลยีทางการจัดการที่หลากหลายแก่ชุมชน ประชาคม ทั้งในท้องถิ่น ในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


5.สนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย


6.ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคมไทยและสังคมโลก


7.ส่งเสริม พัฒนา และประยุกต์แนวพระราชดำริมาปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  สร้างผลงานวิจัย รวมทั้งจัดบริการทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชน ประชาคม ทั้งในท้องถิ่น ในประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


8.ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและทางวิชาชีพกับสถาบันการศึกษาและองค์การการบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


9.มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพสูง

ติดต่อคณะ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

02-529-0674 ต่อ 479 หรือ 02-909-3022

เบอร์แฟกซ์

02-909-3022

เว็บไซต์

http://cim.vru.ac.th/index.php/th/

Facebook

https://www.facebook.com/cimvruthailand/

E-mail

cim@vru.ac.th

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225163

Translate »