สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม ศูนย์สุขภาพชุมชน นอก สธ.

ที่อยู่ 1 หมู่ 20 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

เบอร์ติดต่อ 029091994

ช่องทางติดต่อ facebook : วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223300

Translate »