งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการ (UBI)
Business and Entrepreneurship Incubator (UBI)

จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการ (UBI)

พันธกิจ

  • 1. สร้างระบบกลไกการพัฒนา นักศึกษา อาจารย์นักวิจัยและบุดลากรในสถาบันการศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในการนาผลงานวิจัยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

    2. ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ ให้มีการศึกษาวิจัย ต้นหา

    ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมและสร้างเดรือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

    3. บ่มเพาะธุรกิจผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

    4. บริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นองค์กรบริหารตนเอง

ติดต่อ

กองกลาง

ชั้น 3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

02-9091426/02-5290674-7ต่อ 219

เว็บไซต์

http://ubi.vru.ac.th/

E-mail

ubi@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246798

Translate »