แบบ ปม (แบบประเมินพฤติกรรมสมรรถนะ)

แบบ ปม. 3-1

ลิ้งค์แบบประเมิน >>https://forms.gle/syenfkikqnErZ41A7

แบบ ปม. 3-2

ลิ้งค์แบบประเมิน >>https://forms.gle/wHt5Jmh9fsuuLR7V6

แบบ ปม. 3-3

ลิ้งค์แบบประเมิน >>https://forms.gle/bc5j9rWyLtNvJteZ6

แบบ ปม. 3-4

ลิ้งค์แบบประเมิน >>https://forms.gle/f3zb3FVvzwVJkTnX7

แบบ ปม. 3-5

ลิ้งค์แบบประเมิน >>https://forms.gle/JkDAJQd1axKrpFAB9

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226367

Translate »