สมัครเข้าศึกษา

ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 0-2909-1432 เบอร์ภายใน 322 หรือ 323

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

-การศึกษาปฐมวัย
-คณิตศาสตร์
-คณิตศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)
-ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
-เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป(ภาษาอังกฤษ)
-ภาษาอังกฤษ
-ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
-ภาษาไทย
-ภาษาจีน
-การประถมศึกษา


คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เเละซัพลายเชน
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจปลีกสมัยใหม่
-สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
-สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย
-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
-สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
2ปี
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่(ต่อเนื่อง)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

-คณิตศาสตร์ประยุกต์
-ฟิสิกส์ประยุกต์
-นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
-เคมี
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-นวัตกรรมดิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
-การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
-นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
-คหกรรมศาสตร์
-มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-โภชนาการและการกำหนดอาหาร
-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
-ศูนย์วิทยาศาสตร์


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
-หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ
-หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)


คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
-เทคโนโลยีการจัดการเกษร
-เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
-เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-เทคโนโลยีภูมิทัศน์


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
-นิติศาสตรบัณฑิต
-รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
-รัฐศาสตรบัณฑิต


คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

-สาธารณสุขศาสตร์
-การจัดการสถานพยาบาล
-อนามัยสิ่งแวดล้อม
-สุขภาพและความงาม

หลักสูตรปริญญาโท
-จัดการระบบสุขภาพ


บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
-หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)


วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

-บริหารธุรกิจบัณฑิต
-บริหารธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
-บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
-บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-ศิลปศาสตรบัณฑิต


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246609

Translate »