ติดต่อวไลยฯ

หน่วยงานของวไลยฯ

อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

งานอาคารสถานที่
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
งานอาคารสถานที่10-2529-0510389,464
งานยานพาหนะ
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
งานยานพาหนะ1317
ห้อง รปภ.
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ห้อง รปภ.1441,442
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี2447
ห้องสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ห้องสำนักงานอธิการบดี2448,449
งานธุรการ
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
งานธุรการ20-2909-1433313
งานการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
งานการเจ้าหน้าที่20-2909-1434446,449
งานพัสดุ
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
งานพัสดุ20-2909-1753316,385
งานการเงิน
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
งานการเงิน20-2909-1430314,315
สำนักสิทธิประโยชน์
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
สำนักสิทธิประโยชน์20-2529-3063445
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน20-2529-3598, 0-2909-1432322,323
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์20-2909-1431443
งานเลขานุการ
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
งานเลขานุการ30-2909-1760, 0-2909-1761450,451
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย30-2909-1755302
งานนิติการ
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
งานนิติการ30-2909-1429387
งานวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
งานวิเทศสัมพันธ์30-2909-1756493
สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา30-2909-3036331
กองนโยบายและแผน
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
กองนโยบายและแผน30-2529-1979330,473
งานผลงานวิชาการ
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
งานผลงานวิชาการ30-2909-3047467
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
งานอาคารสถานที่10-2529-0510389,464
บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย40-2529-1638488
วิทยาลัยนวัตกรรม,การจัดการการบิน
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
วิทยาลัยนวัตกรรม,การจัดการการบิน40-2909-3021-22479,497
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์40-2529-1637435
โครงการ Executive (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์)
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
โครงการ Executive (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์)70-2909-3040461
ห้องประชุมราชนครินทร์
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ห้องประชุมราชนครินทร์5458
งานวิชาการศึกษาทั่วไป (GE)
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
งานวิชาการศึกษาทั่วไป (GE)100-2909-3020495
สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
หน่วยงานชั้นเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ10492

คณะวิทยาการจัดการ (อาคารเรียน 2)

สำนักงานคณบดี
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
สำนักงานคณบดี0-2529-3847, 0-2909-1571-2133-138

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเรียน 5)

สำนักงานคณบดี
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
สำนักงานคณบดี0-2529-3850, 0-2909-3029161

คณะครุศาสตร์ (อาคารเรียน 6)

สำนักงานคณบดี
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
สำนักงานคณบดี0-2529-3099, 0-2529-4165152

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียน 8)

สำนักงานคณบดี
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
สำนักงานคณบดี0-2529-3914139-146

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียน 9)

สำนักงานคณบดี
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
สำนักงานคณบดี0-2529-3829180,181

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักงานคณบดี
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
สำนักงานคณบดี0-2529-3002367-370

อาคารอื่นๆ

งานประชาสัมพันธ์
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
งานประชาสัมพันธ์0-2909-1425119,237
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ0-2909-3026253
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0-2529-1967, 0-2529-1976124,126,226
ศูนย์วิทยาศาสตร์
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ศูนย์วิทยาศาสตร์0-2909-3041-2432,434
สำนักศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
สำนักศิลปวัฒนธรรม0-2909-1752132
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ0-2909-1421-4, 0-2909-1100601
กองพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
กองพัฒนานักศึกษา0-2909-1427-8128, 239
ศูนย์ภาษา
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ศูนย์ภาษา0-2909-3044456
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และไอที
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และไอที365
ศูนย์หนังสือและโรงพิมพ์
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ศูนย์หนังสือและโรงพิมพ์127
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)0-2909-1426457
งานสวน
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
งานสวน177
งานอนามัยและสุขาภิบาล
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
งานอนามัยและสุขาภิบาล0-2909-1994118
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์0-2529-0864171
หอประชุมวไลยอลงกรณ์
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
หอประชุมวไลยอลงกรณ์174
ห้องควบคุมโทรศัพท์
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ห้องควบคุมโทรศัพท์222
สระว่ายน้ำ อวยพรเปล่งวานิช
หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
สระว่ายน้ำ อวยพรเปล่งวานิช278

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th​

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223294

Translate »