ผศ. ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

ประธานสภาวิชาการ

ศ.เกียรติคุณ ดร.สิน พันธุ์พินิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ปัญญา หมั่นเก็บ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.พิเศษ กัลยา แสงเรือง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์

กรรมการ

ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี

กรรมการ

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี

กรรมการ

ผศ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม

กรรมการ

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล

กรรมการ

ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ

กรรมการ

อ.ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ

กรรมการ

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

กรรมการ

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

ผศ.หรรษา เวียงวะลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223301

Translate »