บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate school

Let’s take the first step together and help you win your case.
We are here every step of the way.
จำนวนหลักสูตรสาขาวิชา
+ 0
จำนวนนักศึกษา
0
จำนวนสายวิชาการ
0
จำนวนสายสนับสนุน
0 %

บัณฑิตวิทยาลัย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางการวิจัยสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สมดุลและยั่งยืน

2. กำกับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยที่มีคุณภาพในระดับบัณฑิตศึกษาและการบริการวิชาการ

4. มีระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการ

ติดต่อคณะ

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

0-2529-4046 , 0-2529-1638  ต่อ 401-403 

เบอร์แฟกซ์

0-2529-1638 ต่อ 406

เว็บไซต์

http://grad.vru.ac.th/about_graduate/index.php

Facebook

https://www.facebook.com/gradvru/

E-mail

graduate@vru.ac.th

Youtube

https://www.youtube.com/@vrugraduateschool572/featured

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246774

Translate »