การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00น.

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพะรบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2566

4.2 ประกาศหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพะรบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การคิดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2566

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246536

Translate »