การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00น.

ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247740

Translate »