งานมุทิตาเกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่นางสาวอารมย์ พิลึก แม่บ้านประจำคณะ ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในงานมุทิตาเกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่นางสาวอารมย์ พิลึก แม่บ้านประจำคณะ ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247279

Translate »