การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00น.
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม SLB 603 อาคารเรียนรวมสังคม ชั้น 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247062

Translate »