กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของวิทยาลัยนวัตกกรมการจัดการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของวิทยาลัยนวัตกกรมการจัดการ โดยมีอาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน และคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมการตรวจติดตามฯ ในครั้งนี้ ณ ห้อง 15-401 ตึก 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246805

Translate »