การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00น.

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคฯบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247067

Translate »