กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษาวิศวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบุ่มเพาะของมหาวิทยาลัย ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มที่ตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย โดยได้จัดเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงการ Pitching แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ของนักศึกษา ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225599

Translate »