การประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246891

Translate »