กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย โครงการ SEA Teacher Exchange Batch 9

วันที่ 11 กัยายน 2566

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย โครงการ SEA Teacher Exchange Batch 9 ณ ห้อง SCC 603 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225192

Translate »