การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEEE Conference,CITSM)

วันที่ 6 กันยายน 2566

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEEE Conference,CITSM) เพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246891

Translate »