“ฅนแสดเกมส์ ครั้งที่ 13”

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ฅนแสดเกมส์ ครั้งที่ 13” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเล่นและการฝึกซ้อมกีฬา และส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องปลูกฝั่งให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ณ อาคารยิมเนเซียม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246892

Translate »