โครงการอบรมเกณฑ์ EdPex พื้นฐาน

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น.

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานโครงการอบรมเกณฑ์ EdPex พื้นฐาน ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225192

Translate »