การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

นางศิริรัตน์ ทงก๊ก ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247019

Translate »