คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ในการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ในการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246892

Translate »