การประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

ผศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุม SLB 303 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246948

Translate »