“การจัดทำคู่มือปฎิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะ และเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น”

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00น.

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฎิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะ และเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น” สำหรับบุคลากร สายสนับสนุน ณ ห้องประชุม SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246627

Translate »