โครงการ วิจัยสัญจร ครั้งที่ 4

วันที่ 10 มกราคม 2567

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานโครงการ วิจัยสัญจร ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยมี ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดี อาจารย์ และบุคคลากร เข้าร่วมประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247741

Translate »