โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ แปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247744

Translate »