โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้

(Excellence KM Education Center : KMEd)

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ (Excellence KM Education Center : KMEd) ในหัวข้อ “Internal audit” ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อให้องค์กรเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญของ ISO 30401 : 2018 ระบบการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานสากล และวางแผนดำเนินการขอคำรับรองตามกรอบมาตรฐาน 30401 : 2018 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

#VALAYA#VRU#วไลยอลงกรณ์

#Visionary#เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activeness#ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#Liketolearn#สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptiv#ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yields#สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceandFriendliness#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246536

Translate »