โครงการการพัฒนาสมรรถนะ “ครูสู่มืออาชีพ” รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00น.

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานกิจกรรมโครงการการพัฒนาสมรรถนะ “ครูสู่มืออาชีพ” รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247744

Translate »