แจ้งบัณฑิต แสดงผลตรวจ ATK ผ่านระบบ Online

วิธีการแสดงผลตรวจ ATK

ถ่ายภาพผลการตรวจ ATK คู่กับบัตรประชาชน Uplode เข้าสู่ระบบ http://bundit.vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246478

Translate »