เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับข้าวหอมปทุมธานี 1

วันที่ 12 มกราคม 2567
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับข้าวหอมปทุมธานี 1 ด้วยการเพิ่มมูลค่าและแนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และแผนปฎิบัติงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ภายใต้โครงการวิจัย การยกระดับศักยภาพพื้นที่ชุมชน ด้วยการเพิ่มมูลค่าและแนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ข้าวหอมปทุมธานี 1 บนฐานเศรษฐกิจ BCG และสอดรับกับสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ กึ่งเมืองถึงชนบทของจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม จงกลนี ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247740

Translate »