“เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียนในยุคดิจิทัล”

วันที่ 4 เมษายน 2567

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานโครงการอบรมผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียนในยุคดิจิทัล ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

โดยงานศึกษาทั่วไป ได้เล็งเห็นความสำคัญการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะและเทคนิคการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่อาจารย์ผู้สอน รวมถึงการนำเทคโนโลยีการจัดการบริหารชั้นเรียนมาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการการเรียนการสอน การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมในหัวข้อ เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียนในยุคดิจิทัล เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมอบรม สามารถนำเทคนิคที่ได้รับไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246559

Translate »