อบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ดลับพิชิตใจบรรณาธิการและการคัดเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ดลับพิชิตใจบรรณาธิการและการคัดเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัยด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลงานวิชาการ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก กองบรรณาธิการวารสาร สาธารณสุขและการพัฒนา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรม ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223251

Translate »