องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 โดยรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วยศาสตร์พระราชา สู่คลังปัญญา เพื่อพัฒนาการศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ในปี 2567 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 9 โครงการหลักในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปทุมธานี สระแก้ว และส่วนหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก, ส่งเสริม Soft Power ของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ และใช้องค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากหิ้งขึ้นสู่ห้าง พร้อมรับฟังกระบวนการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษให้นักศึกษา ทั้งในระดับมาตรฐานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจุดเน้นเฉพาะสาขาที่ต้องมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเฉพาะทางเป็นพิเศษ และรับฟังสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครู ตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่ได้รับการยอมรับจากคุรุสภา
นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ที่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการผลิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ และเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีจุดเด่นด้านห้องปฏิบัติการทางอาหาร ที่มหาวิทยาลัยเห็นถึงความสำคัญของการผลิตกำลังคนที่จะนำ Soft Power อาหารไทยไปสู่สากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247526

Translate »