“สงกรานต์ สุขใจวไลยอลงกรณ์”

วันที่ 10 เมษายน 2567

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานกิจกรรม “สงกรานต์ สุขใจวไลยอลงกรณ์” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ ให้คงอยู่และสืบสาน ต่อไปเพื่อส่งเสริมสถาบันให้เกิดความรักความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246559

Translate »